Kto ponosi odpowiedzialność za błąd przy porodzie?

obsługa prawna

Błędy przy porodzie wynikają z braku stosowania się do niezbędnych procedur, dotyczących prawidłowego prowadzenia ciąży oraz akcji porodowej.

Jakie są najczęstsze błędy przy porodzie? Kto ponosi za nie odpowiedzialność i jak wygląda ustalanie winy? Jakie są formy odszkodowania za doznane krzywdy?

Najczęstsze błędy przy porodzie i ich przyczyny

Do najczęstszych błędów popełnionych podczas porodu zalicza się m.in.:

 • Brak zgody lekarza na przeprowadzenie cesarskiego cięcia pomimo występowania ku temu ewidentnych wskazań.
 • Podjęcie decyzji o wykonaniu cesarskiego cięcia zbyt późno.
 • Stosowanie niewłaściwych metod, jakie są już od dawna wykluczone w położnictwie. Zalicza się do nich m.in. chwyt Kristellera, którego zastosowanie stwarza ryzyko groźnych powikłań, a nawet śmierci.

Najczęstsze przyczyny błędów przy porodzie obejmują:

 • Nieprawidłowo prowadzona kontrola stanu zdrowia matki i płodu w czasie ciąży, w wyniku której przeoczone mogą być poważne wady lub choroby płodu, czy też pogorszony stan zdrowia matki.
 • Stosowanie przestarzałego sprzętu, lekkomyślność lub brak rozszerzonej diagnostyki pomimo tego, że zachodzą ku niej wyraźne wskazania.

Czy zawsze lekarz jest winien popełnienia błędów przy porodzie?

Chociaż błędy medyczne kojarzymy w pierwszej kolejności z lekarzem, winna może być również pielęgniarka lub położna. Chociaż są to osoby na ogół niepodejmujące samodzielnych decyzji, prawo daje im całkiem szeroki zakres możliwości samodzielnego udzielania niektórych świadczeń, a w niektórych przypadkach nawet prawo do odmówienia wykonywania poleceń lekarza.

Najczęstsze błędy popełniane przez położne obejmują:

 • Niewłaściwą opiekę nad matką i niemowlęciem
 • Podanie innego leku niż ten zalecany przez lekarza.
 • Dobór nieodpowiedniej dawki środka.

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd przy porodzie?

Dużo tutaj zależy od formy zatrudnienia. Jeśli członek personelu winien popełnienia błędu jest osobą zatrudnioną na umowę o pracę, wówczas odpowiedzialność ponosi placówka zatrudniająca winnego. 

Sytuacja ulega nieco zmianie w przypadku, gdy lekarz, pielęgniarka lub położna jest zatrudniona na tzw. kontrakt, czyli na umowę cywilnoprawną. Wówczas odpowiedzialność spada zarówno na szpital, jak i bezpośrednio na osobę winną, a do tego, jeśli wina leży po stronie osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną, pozwać można również zakład ubezpieczeniowy, w którym ma ona wykupioną obowiązkową (w przypadku pracy na kontrakcie) polisę OC.

Jak przebiega postępowanie w przypadku błędów przy porodzie?

Droga polubowna

Postępowanie rozpoczyna się od zgłoszenia lekarzowi powstałej szkody wraz z wezwaniem do zapłaty odszkodowania oraz wskazania zakładu ubezpieczeniowego, jeżeli ma on wykupioną polisę. Jest to etap polubownego załatwienia sprawy, na tym się jednak na ogół nie kończy. Kwoty odszkodowań proponowane na drodze polubownej są zaniżone lub placówki odmawiają przyznania się do odpowiedzialności. Wówczas pozostaje wstąpienie na drogę sądową.

Postępowanie w sądzie

Podczas postępowania sądowego ważne jest wykazanie błędu przy porodzie poprzez dokumentację medyczną, zeznania świadków, a także opinię biegłych. Wszczęcie postępowania odbywa się niestety na koszt poszkodowanego, lecz w przypadku trudnej sytuacji materialnej można ubiegać się o zwolnienie z tego kosztu.

Inne drogi egzekwowania roszczeń

Oprócz wszczęcia postępowania przed sądem, osoby poszkodowane mają prawo do dochodzenia swoich praw przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Do tego dochodzi również prawo do złożenia skargi u dyrektora placówki, Naczelnej Rady Lekarskiej, a także Rzecznika Praw Pacjenta. W przypadku poważniejszych skutków błędów przy porodzie istnieje możliwość złożenia zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa na podstawie art. 156 lub 157 k.k. Jest to rodzaj postępowania zwolniony z opłat.

Odszkodowanie za błąd przy porodzie – jak ustalić winnego?

Podstawą jest zebranie dokumentacji medycznej – bez niej ustalenie winnego będzie praktycznie niemożliwe. Na liście najważniejszych dokumentów znajduje się m.in.:

 • historia ciąży
 • karta informacyjna ze szpitala
 • skierowania na badania oraz ich wyniki
 • dokumenty potwierdzające, że doszło do powstania szkody
 • dokumentacja fotograficzna
 • zwolnienia lekarskie
 • kartoteki medyczne

obsługa prawna podmiotów medycznych

Obsługa prawna podmiotów medycznych – dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Dokumentów, jakie należy przygotować do walki o należne świadczenia, jest dużo więcej, a jako że sprawy tego typu mogą się ciągnąć nawet latami, konieczna jest gruntowna znajomość przepisów prawa medycznego. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z pomocy prawnika, który pomoże zgromadzić pełną dokumentację, zapewni obsługę prawną podmiotów medycznych, a do tego skutecznie wyegzekwuje odpowiednio wysoką kwotę zadośćuczynienia i wpłynie na przyspieszenie zakończenia sprawy.