Co ile czasu trzeba wykonać przeglądy budowlane?

przeglądy okresowe budynków

Przeglądy budowlane to bardzo ważny element opieki nad każdym obiektem. Nie tylko każdy zarządca lub właściciel budynku jest do tego zobowiązany prawnie. Dzięki nim możemy na bieżąco naprawiać odpowiednie elementy i uniknąć kosztownych, gruntownych remontów. Co więcej pozwalają one zapobiec katastrofom budowlanym.

Przeglądy okresowe budynków – regulacje prawne

Przeglądy techniczne budynków reguluje Prawo Budowlane. Obecne prawo zostało ukształtowane między innymi przez katastrofy budowlane, które zdarzyły się w styczniu i lutym 2006 roku. Wtedy okazało się, że dotychczasowe prawo miało luki, które pozwalały na zaniedbania. Miało to na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. Obecnie artykuły 61, 62, 66, 70, 91a i 92 szczegółowo określają jakie są obowiązki właścicieli i zarządców oraz sankcje karne za ich niewypełnianie.

przeglądy techniczne budynkówWedług nich musimy użytkować dany obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i standardami ochrony środowiska oraz dbać o jego należyty stan techniczny i estetyczny tak, by nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia jego własności użytkowych i sprawności technicznej. Co więcej musimy zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania w razie wpływania na niego czynników związanych z działalnością człowieka czy sił natury. Zakres naszej odpowiedzialności wyznacza się miarą „należytej staranności” do której jesteśmy zobowiązani.

Co się stanie jeżeli nie dopełnimy swoich obowiązków? Zagrożeni jesteśmy poważnymi karami. W artykule 91a zapisano: „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Jak często należy wykonywać przeglądy budowlane?

Częstotliwość przeglądów budowlanych również reguluje prawo. Pierwszym rodzajem przeglądu technicznego budynków jest okresowy wykonywany minimum raz w roku. W ramach niego sprawdza się wszystkie elementy narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Co więcej weryfikuje się stan instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Należy też sprawdzić instalację gazową oraz przewody kominowe. W budynkach o większej powierzchni takie przeglądy powinny być wykonywane dwa razy do roku.

przegląd budynkuKolejny rodzaj przeglądów powinniśmy wykonać minimum co 5 lat. Wtedy sprawdza się stan techniczny i przydatność do użytkowania konkretnego budynku. Obejmuje to również estetykę jego i otoczenia. Weryfikuje się też stan instalacji elektrycznej oraz pioruchronowej w zakresie jej połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń. Inspektor powinien też zwrócić uwagę na oporność izolacji przewodów i uziemień instalacji oraz aparatów.

Powinniśmy też przeprowadzić kontrolę za każdym razem, kiedy pojawią się okoliczności opisane w prawie budowlanym w artykule 62 pkt 2, czyli: „w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2”.

Kto powinien wykonać przegląd budowlany?

Obecnie na rynku funkcjonuje wiele firm, które są wstanie nawiązać z nami długotrwałą współpracę i przeprowadzić rzetelny przegląd. Przykładem może być chociażby firma Struo działająca na terenie Śląska i Katowic. Bardzo ważny jest tu fakt, że ma ona bardzo duże doświadczenie i świetną znajomość prawa, więc ich usługi od razu są dopasowane do naszych potrzeb.