Rola rzeczoznawcy budowlanego w odbudowie zabytków

rzeczoznawca budowlany a konserwacja zabytków

Dbanie o dziedzictwo narodowe jest niezwykle ważne dla zachowania tożsamości narodu. Temu służy konserwacja zabytków, która należy do dziedzin związanych z historią sztuki, archeologią i muzealnictwem. Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków są zobowiązane do kontrolowania ich stanu w całym kraju i nadzorowania wszelkich działań związanych z renowacją w celu utrzymania ich w jak najlepszym stanie technicznym. Aby sprawdzić ich stan, przeprowadza się systematyczne kontrole ich konstrukcji pod względem nośności i wytrzymałości. Efektem tych działań są orzeczenia techniczne dotyczące zabytku, którego owa ocena dotyczy. Wszystkich tych działań dokonuje rzeczoznawca budowlany, który w swojej pracy korzysta z różnych urządzeń. 

Jakie cele przyświecają konserwacji zabytków?

Celem konserwacji zabytków jest zatrzymanie procesu ich niszczenia i zachowanie historycznych budowli dla przyszłych pokoleń jako dziedzictwo narodowe.  Jest to niezwykle ważne dla historii i zachowania dorobku kulturowego danego państwa. Zadaniem konserwatora zabytków i współpracujących z nim rzeczoznawców jest usuwanie wszelkich przyczyn zagrożenia, wzmacnianie nadwątlonej konstrukcji, rekonstrukcja polegająca na uzupełnianiu wszelkich ubytków, które pojawiły się na przestrzeni wieków. Te działania regulowane są przez prawo, które wskazuje również na osoby, uprawnione do podejmowania się tego rodzaju działalności i wszelkiego rodzaju prac konserwatorskich. 

Kto może zajmować się konserwacją zabytków?

Kluczową sprawą w dziele konserwacji zabytków jest fakt pojawiania się danej budowli w rejestrze zabytków oraz zaliczenie jej do skarbów dziedzictwa narodowego. Wszelkie działania zmierzające do konserwacji tego rodzaju obiektów mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez osoby posiadające stosowne wykształcenie, a także doświadczenie zawodowe. Dotyczy to również rzeczoznawców budowlanych. 

Jaka jest rola rzeczoznawcy budowlanego w odbudowie zabytkowych obiektów?

Niezwykle ważną osobą w dziele odbudowy, renowacji i konserwacji zabytków jest rzeczoznawca budowlany. Żadne prace nie mogą zostać rozpoczęte bez ekspertyzy budowlanej rzeczoznawcy budowlanego. Działania tego specjalisty poprzedzają wszelkie prace konserwatorskie. Właśnie ekspertyza jest podstawą wszelkich działań renowacyjnych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub stanowiących dziedzictwo narodowe. Rzeczoznawca budowlany wydaje również opinie na temat stanu technicznego zabytkowego obiektu, a także jego elementów konstrukcyjnych.

rola rzeczoznawcy budowlanego przy renowacji zabytków

Pełni niezwykle ważną i odpowiedzialną rolę w procesie odbudowy zabytków. Jest osobą wręcz niezastąpioną. Od niego zależy powodzenie wszelkich prac podejmowanych w dziele odbudowy zabytku i jego renowacji. Odpowiednio przeprowadzona inwentaryzacja i ekspertyza gwarantuje powodzenie wszelkich działań. Nie każdy rzeczoznawca budowlany może uczestniczyć w procesie konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych. Musi to być osoba posiadająca doświadczenie w dziedzinie ich odbudowy, renowacji i konserwacji. Polskie prawo dokładnie reguluje tę kwestię. 

Jak wygląda orzeczenie techniczne obiektu zabytkowego?

Orzeczenie techniczne ma na celu ocenę stanu technicznego obiektu zabytkowego. Podstawą do pracy specjalisty jest dokumentacja, a także oględziny. W orzeczeniu znajduje się analiza stanu poszczególnych elementów konstrukcyjnych, co ma ogromne znaczenie w przypadku budowli drewnianych, które mogłyby ulec procesowi gnicia. Rzeczoznawca budowlany opisuje stan takich elementów konstrukcyjnych jak: stropy, ściany, dach. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości wskazuje ich przyczynę, bierze również pod uwagę zjawiska i zdarzenia, które wpływają na stan obiektu. Orzeczenie techniczne kończy się wnioskami i zaleceniami, które są niezwykle istotne przy pracach modernizacyjnych i remontowych zabytkowego budynku. 

Jaki rzeczoznawca budowlany powinien wykonać ekspertyzę techniczną zabytkowego obiektu?

Ekspertyzę powinien wykonać rzeczoznawca budowlany, który posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej oraz w wykonywaniu ekspertyz dotyczących stanu technicznego zabytków. Ma to ogromne znaczenie dla powodzenia wszelkich działań konserwatorskich i renowacyjnych. Nie bez znaczenia są tutaj przykłady wykonanych prac i referencje. Istotną rolę odgrywają możliwości sprzętowe i osobowe wykonania niezbędnych badań oraz ich nieinwazyjność i kompletność, a także kryterium cenowe w stosunku do zakresu wykonanych prac, liczby i rodzaju badań.