Co robić gdy pacjent oskarża lekarza?

Pacjent, który ma poczucie, iż został niewłaściwie potraktowany przez lekarza, może wysunąć przeciwko niemu oskarżenie o popełnienie błędu lekarskiego lub naruszenie praw pacjenta. Co można rozumieć przez pojęcie błędu lekarskiego i jak lekarz może się bronić w obliczu oskarżenia? 

Czym jest błąd lekarski? 

W celu określenia, czym jest błąd lekarski, należy wyjść od powstałej na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 definicji błędu medycznego. Zgodnie z tą definicją, za błąd medyczny można uznać powodujące powstanie szkody u pacjenta nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie ze strony lekarza, lekarza stomatologa, pielęgniarki, położnej lub każdej innej osoby wykonującej zawód medyczny. Błędem lekarskim jest każdy błąd medyczny, którego dopuściła się osoba wykonująca zawód lekarza. By mówić o jego popełnieniu, muszą być spełnione następujące warunki

 • postępowanie lekarza było niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej,
 • czyn lekarza miał charakter nieumyślny, 
 • postępowanie lekarza doprowadziło do wystąpienia szkody dla pacjenta, 
 • dostrzegalny jest związek przyczynowo-skutkowy między popełnionym przez lekarza błędem a rozstrojem zdrowia, uszkodzeniem ciała lub śmiercią pacjenta. 

Błędy lekarskie można podzielić na kilka typów odnoszących się do różnych sfer pracy lekarza. Wyróżnia się błędy:

 • diagnostyczne,
 • terapeutyczne,
 • organizacyjne,
 • techniczne,
 • rokowania,
 • informacyjne.

W zależności od rodzaju i charakteru błędu lekarskiego, lekarz może zostać pociągnięty przez pacjenta do odpowiedzialności cywilnej, karnej lub na gruncie przepisów regulujących wykonywanie zawodu medycznego.

Dlaczego lekarze coraz częściej zostają oskarżeni przez pacjentów?

W ostatnich latach obserwuje się systematyczny wzrost liczby oskarżeń o błędy lekarskie wnoszonych przeciwko lekarzom przez ich pacjentów. Pracownicy placówek medycznych jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazują przede wszystkim rosnącą roszczeniowość pacjentów

Zdaniem specjalistów z Prokuratury Krajowej większa liczba postępowań prowadzonych w związku z oskarżeniami o popełnienie błędu lekarskiego jest w dużej mierze efektem utworzenia specjalnych wydziałów w prokuraturach regionalnych oraz przejęcia części tego typu spraw przez prokuratury okręgowe. Dzięki tym zmianom poprawie uległy jakość oraz szybkość prowadzenia postępowań dotyczących błędów medycznych, w tym błędów lekarskich, co zachęca pacjentów do wnoszenia oskarżeń

Co robić, gdy pacjent oskarża lekarza o popełnienie błędu lekarskiego?

 • Lekarz oskarżony przez pacjenta o popełnienie błędu lekarskiego bezpośrednio po otrzymaniu pozwu powinien rozpatrzyć wszelkie opcje rozstrzygnięcia sprawy oraz jak najdokładniej przestudiować posiadaną dokumentację pacjenta, która może zostać wykorzystana jako dowód w sprawie. Postawiona w stan oskarżenia osoba powinna również pamiętać o przysługujących jej prawach:
 • prawie do ustanowienia obrońcy,
 • prawie do wglądu w akta sprawy,
 • prawie do składania wniosków dowodowych,
 • prawie do składania wyjaśnień,
 • prawie do odmowy składania wyjaśnień, 
 • prawie do odmowy odpowiedzi na pytania,
 • prawie do zadawania pytań w trakcie przesłuchania,
 • prawie do zaskarżania niekorzystnych orzeczeń. 

Lekarz bądź wskazany przez niego pełnomocnik powinien uczestniczyć w każdym postępowaniu przed sądem. Równocześnie winien także pozyskać opinię biegłego, znaleźć świadków oraz zgromadzić wszelkie możliwe dowody świadczące na jego korzyść. Postawiony w stan oskarżenia lekarz musi pamiętać, że pozew w żadnym wypadku nie oznacza wyroku, a sprawa sądowa może zostać rozstrzygnięta na korzyść medyka dzięki przygotowaniu właściwej linii obrony.

Pomoc dla lekarzy oskarżonych o popełnienie błędu lekarskiego

Lekarz oskarżony o popełnienie błędu lekarskiego powinien skorzystać z przysługującego mu prawa do ustanowienia obrońcy i skontaktować się z adwokatem wyspecjalizowanym w prawie medycznym

Prawnik świadczący pomoc dla lekarzy posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w reprezentowaniu medyków przed sądem w postępowaniach cywilnych oraz karnych. Sprawdzony adwokat obroni lekarzy w potrzebie, ponieważ specjalizuje się w prawie medycznym od lat. Taka osoba zadba o zebranie dokumentacji procesowej i przygotowanie koniecznych wniosków. Będzie ponadto towarzyszył lekarzowi w przesłuchaniach oraz posiedzeniach sądowych, oferując mu niezbędne wsparcie

Lekarze postawieni w stan oskarżenia w związku z podejrzeniem o popełnienie błędy lekarskiego powinni zwrócić się po pomoc do adwokatów specjalizujących się w obronie przedstawicieli personelu medycznego przed sądem. Reprezentacją lekarzy zajmują się wysoce wykwalifikowani prawnicy z Kancelarii Pawelczyk Kozik, oferujący profesjonalne wsparcie w procesach karnych, cywilnych oraz w postępowaniach toczonych przed sądami lekarskimi.