Jak napisać wniosek o przysposobienie dziecka żony?

dziecko

Wiele kobiet, które mają dziecko, a z różnych przyczyn nie są w związku z jego ojcem, wchodzi w nowe relacje. Bardzo często także zawierają związki małżeńskie. Mężczyzna, który chce stać się prawnym opiekunem dziecka z poprzedniego związku swojej żony, może je przysposobić. W tym celu konieczne jest sporządzenie stosownego wniosku. Dowiedz się, jak go sporządzić oraz co powinien zawierać.

Przysposobienie dziecka przez ojczyma – co trzeba wiedzieć?

Przysposobienie jest rodzajem adopcji i polega na uznaniu dziecka pochodzącego z innego związku. Zgodnie z prawem między przysposabiającym a przysposobionym powstaje w ten sposób stosunek, który można porównać do pokrewieństwa. W praktyce oznacza to, że ojczym ma prawo do przysposobienia dziecka swojej partnerki. Cały proces adopcyjny odbywa się na drodze sądowej. W przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat, to sąd przesłuchuje je w roli świadka. Przysposabiający musi spełniać pewne warunki, aby formalnie mógł stać się prawnym opiekunem dziecka. Proces ten odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jakie są rodzaje przysposobienia?

Według przepisów polskiego prawa wyróżnia się następujące rodzaje adopcji:

  • przysposobienie pełne rozwiązywalne,
  • przysposobienie niepełne,
  • przysposobienie pełne nierozwiązywalne.

O tym, czy adopcja dziecka partnera z poprzedniego związku jest możliwa zawsze decyduje sąd po przeprowadzeniu rozprawy. Co ważne, jeśli sąd wyda zgodę na przysposobienie dziecka przez ojczyma, to automatycznie wiąże się to z wygaśnięciem władzy rodzicielskiej biologicznego ojca.

dziecko

W jaki sposób przebiega procedura przysposobienia?

Osoba zainteresowana ustanowieniem  takiego stosunku prawnego, czyli w tym przypadku ojczym, musi wystosować odpowiedni wniosek. Musi on zostać złożony w wydziale rodzinnym właściwego dla miejsca zamieszkania przysposabiającego lub dziecka sądu rejonowego.

Bardzo ważne jest dla dalszego postępowania właściwe skonstruowanie wniosku. Musi zawarty w nim być opis motywów adopcji oraz związane z nią oczekiwania. W poprawnym jego sporządzeniu może pomóc doświadczony prawnik, który zajmuje się działem, jakim jest prawo rodzinne. Szczecin to miasto, na terenie którego znaleźć można Kancelarię Adwokata Łukasza Węgłowskiego, specjalizującego się m.in. w tego typu sprawach.

Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd wyznacza on datę rozprawy. W jej trakcie sprawdza, czy faktycznie istnieją przesłanki, które są niezbędne do ustanowienia przysposobienia. W przypadku dziecka powyżej 13. r. ż. Wymagana jest także jego zgoda. Przysposobienie może bowiem nastąpić zgodnie z prawem jedynie w przypadku osoby małoletniej oraz dla jej dobra.

Jakie warunki musi spełniać przysposabiający?

Jednym z wymogów, jakie stawiają przepisy prawa jest to, że między przysposabiającym a przysposobionym musi istnieć różnica wieku taka, która dzieli rodzica naturalnego oraz jego dziecko. Poza tym mężczyzna starający się o adopcję dziecka swojej partnerki z poprzedniego związku musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ważne jest także to, aby posiadał osobiste kwalifikacje, które pozwolą na sprawowanie należytej opieki nad dzieckiem.

Mężczyzna, który chce przysposobić dziecko swojej żony nie może tego zrobić bez jej zgody. Sąd bada bowiem, czy kobieta zgadza się na taki krok i chce ustanowić nowego partnera ojcem swojego dziecka. W przeciwnym razie przysposobienie nie jest możliwe.

Ciężko dokładnie określić czas, jaki może zająć cała procedura adopcyjna. Niekiedy może ona trwać nawet kilkanaście miesięcy. Cały proces jest bezpłatny, ale mężczyzna, który stara się o przysposobienie dziecka żony musi udowodnić przed sądem, że jego sytuacja materialna i życiowa pozwala na to. Jest to niezbędne do tego, aby zapewnić dziecku oraz całej rodzinie odpowiednie warunki.

W przypadku przysposobienia pełnego między przysposabiającym i przysposobionym nawiązuje się stosunek prawny, jak między rodzicem a dzieckiem. Oznacza to, że biologiczny ojciec traci prawa rodzicielskie. Przestaje na nim ciążyć także obowiązek alimentacyjny. Od chwili wyroku sądu to przysposabiający odpowiada w pełni za zaspokojenie wszelkich potrzeb dziecka. Po zakończeniu procedury dziecko otrzymuje nazwisko przysposabiającego i sporządzany jest nowy akt urodzenia, w którym jest on wpisywany jako ojciec.