Czym jest dyrektywa Ecodesign?

drewno

Działalność człowieka ma niestety dość spory wpływ na środowisko naturalne, co widać obecnie po postępujących zmianach klimatycznych. Z tego względu niezbędne jest wprowadzanie coraz bardziej radykalnych obostrzeń, dotyczących tych dziedzin działalności człowieka, które mają największy wpływ na środowisko.

Obostrzenia te odnoszą się w głównej mierze do emisji gazów cieplarnianych, które w ogromnym stopniu wpływają niekorzystnie na klimat. Z tego względu zasięg tych działań dotyczy w szczególności przemysłu grzewczego, który to odpowiada za znaczącą część gazów cieplarnianych, jakie emituje przemysł. Parlament Europejski wprowadził dyrektywę Ecodesign, właśnie po to mamy bardziej szczegółowo regulować kwestie związane z przemysłem, przed czym jego wpływem na środowisko. Warto więc wiedzieć czym jest dyrektywa Ecodesign, jakie są jej założenia oraz jaki wprowadza podział?

Czym jest dyrektywa Ecodesign?

Ecodesign to dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która dotyczy wymagań energetyczno-emisyjnych dla kotłów centralnego ogrzewania i wprowadza nowe standardy wydajności i efektywności pracy dla nowoczesnych urządzeń grzewczych. Jest ona w dużym stopniu powiązana z wymaganiami dotyczącymi kotłów 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły tego typu charakteryzują się znacznie niższą emisją zanieczyszczeń, wyższą wydajnością i bardziej zaawansowaną technologią niż tradycyjne kotły zaliczane do klasy 3 i 4. Dyrektywa Ecodesign, która dotyczy właśnie tych kotłów, pozwala przyczynić się do znacznej poprawy stanu środowiska, poprzez oszczędność energii i lepszą skuteczność pracy kotłów centralnego ogrzewania. Wcześniej, aby kocioł otrzymał certyfikat 5 klasy wystarczyło, że spełnił on wszelkie wymagania zawarte w normie PN-EN 303-5:2012. Aktualnie dyrektywa Ecodesign wymaga od nowoczesnych kotłów, aby zapewniały one wysoką sprawność działania i niski stopień emisji zanieczyszczeń podczas całego okresu użytkowania. Kotły, które uzyskały oznaczenie Ecodesign, spełniają sezonowe normy emisji zanieczyszczeń przez cały okres ich użytkowania, czyli również wtedy, gdy nie są one użytkowane z mocą nominalną.

Założenia dyrektywy Ecodesign?

Ilość emitowanych przez urządzenia grzywacze zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych jest tak duża, że niezbędne jest wdrażania pewnych zasad i wymagań, aby zapanować nad tą kwestią. Z tego też względu Parlament Europejski stworzył i wprowadził w życie dyrektywę Ecodesign, która określa dokładne wymagania, jakie powinny spełniać kotły grzewcze, aby zminimalizować negatywny wpływ przemysłu grzewczego na środowisko i klimat. Dyrektywa ta dotyczy wyłącznie kotłów na drewno klasy 5, które spełniają najwyższe wymagania w kontekście wydajności, sprawności działania oraz emisji zanieczyszczeń. Jeśli dany kocioł posiada oznaczenie Ecodesign, oznacza to, że jest on zgodny z wymaganiami tej dyrektywy.

Wcześniej kotły grzewcze badane były przede wszystkim w odniesieniu do mocy nominalnej (maksymalnej) i na tej podstawie określano klasę, do jakiej należy dany kocioł. Dyrektywa Ecodesign wprowadza znaczące zmiany w tej kwestii, ponieważ teraz kotły muszą charakteryzować się optymalną wydajnością nie tylko pracując z mocą nominalną, ale także w zróżnicowanych warunkach, co dużo lepiej oddaje to, w jaki sposób są one w rzeczywistości użytkowane.

drewno

Ponadto dyrektywa Ecodesign wprowadza także sezonową efektywność energetyczną. Pojęcie to w uproszczeniu oznacza, że od sprawności kotła odejmuje się ilość energii potrzebnej do jego pracy i w konsekwencji uzyskuje się dużo bardziej miarodajny wskaźnik, który pozwala na dokowanie ogólnej oceny wydajności danego pieca. Zgodnie z założeniami dyrektywy Ecodesign konieczna jest weryfikacja sezonowej efektywności emisji zanieczyszczeń, a do jej wyznaczenia uwzględnia się 85% wartości emisji przy 30% mocy znamionowej oraz 15% wartości emisji przy znamionowej mocy cieplnej. Wykorzystując ten wskaźnik, można bardzo dokładnie określić, jak zachowuje się piec podczas pracy w zróżnicowanym cyklu.

Podział wprowadzony przez dyrektywę Ecodesign?

Dyrektywa Ecodesign wprowadza również pewien podział, który pozwala w dużo lepszy i skuteczniejszy sposób kontrolować wydajność i sprawność działania pieców i innych urządzeń grzewczych. Podział ten odnosi się do różnego rodzaju kotłów grzewczych, do których mogą zaliczać się także kotły na drewno, a także do kominków i pieców, które traktowane są jako oddzielna grupa urządzeń grzewczych i w ich przypadku dyrektywa Ecodesing zaczęła obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 roku.