Jak poprawić BHP w swojej organizacji?

Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacji to jedna z najważniejszych kwestii o jakie powinien zadbać pracodawca. Jest to związane nie tylko z koniecznością zapewniania pracownikom odpowiednich warunków pracy, jak i również zapobieganiem poważnym wypadkom. 

W przedsiębiorstwach zatrudniających ludzi, każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do stworzenia odpowiednich warunków BHP. Wszystkie obowiązki w zakresie BHP dotyczą zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. Jakie działania należy zatem podjąć, aby dostosować politykę prowadzenia firmy zgodnie z normami BHP?

BHP w organizacji – na czym polega? 

Zgodnie z zapisami w Kodeksie pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby zapewnić pracownikom i wszystkim osobom przebywającym w zakładzie pracy bezpiecznych warunków, dzięki którym możliwa będzie maksymalna ochrona ich życia i zdrowia. W efekcie żadna osoba, która nie została odpowiednio zaznajomiona z obowiązującymi w pracy zasadami BHP, nie może zostać dopuszczona do pełnienia obowiązków. Dlatego też tak ważne jest, aby każdy przedsiębiorca stworzył odpowiednie warunki BHP zgodne z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 45001. 

Do obowiązków pracodawcy należy przede wszystkim: 

 • zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy, 
 • przeszkolenie pracowników z zakresu BHP (również szkolenia przypominające), 
 • usuwanie wszystkich usterek, które mogłyby doprowadzić do wypadku, 
 • natychmiastowe reagowanie na potrzeby w zakresie BHP w zależności od sytuacji oraz zmiennych warunków pracy
 • zadbanie o zdrowie pracowników młodocianych, niepełnosprawnych, pracownic w ciąży i karmiących, 
 • dostosowanie środowiska pracy zgodnie z zaleceniami inspektora pracy. 

Norma ISO 45001 a bezpieczeństwo i higiena pracy 

Norma ISO 45001 została wprowadzona w 2018 roku, zastępując tym samym standard OHSAS 18001. Międzynarodowy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 to narzędzie, jakie otrzymują przedsiębiorcy do efektywnego zarządzania kwestiami BHP w miejscu pracy. 

ISO 45001 norma ma na celu przede wszystkim wspomóc organizacjom w tworzeniu i polepszeniu sytuacji BHP w każdym miejscu pracy. Zaprojektowanie systemu, który będzie zapobiegał wypadkom w miejscu pracy jest kwestią kluczową, dlatego wdrożenie normy ISO 45001 przyniesie wiele korzyści. 

Stworzenie bezpiecznego środowiska pracy nie ogranicza się już tylko do ochrony zdrowia i życia pracowników, ale również stanowi kwestię wizerunkową dla organizacji. Wdrożenie w politykę firmy wszystkich rozporządzeń i norm, które pomogą w poprawie BHP w organizacji, z pewnością wpłynie również na zwiększenie jej konkurencyjności na rynku pracy. Jednocześnie bezpieczne środowisko pracy sprawia, że pracodawca zyskuje w oczach zatrudnionych osób oraz potencjalnych klientów. 

Jakie są korzyści z wprowadzenia normy ISO 45001? 

Standard ISO 45001, a właściwie jego wdrożenie do polityki organizacyjnej przedsiębiorstwa, ułatwia proces tworzenia i doskonalenia istniejących już systemów BHP. Norma umożliwia opracowanie zasad BHP zgodnie z wymaganiami Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Dodatkowo norma ISO 45001 daje narzędzie do określenia czynników uciążliwych dla zdrowia, a tym samym – zapobiegania wypadkom i niespodziewanym absencjom w miejscu pracy. 

Norma ISO 45001 to także szansa dla organizacji na zwiększenie swojej reputacji. Bezpieczne miejsce pracy, w którym liczba wypadków jest bliższa zeru, sprawia, że pracownicy rzadziej będą uczęszczali na zwolnienia lekarskie. W efekcie zwiększy się płynność finansowa przedsiębiorstwa i brak konieczności nagłych zmian w planach. 

Zaletą wdrożenia w politykę organizacji zasad i wymogów normy ISO 45001 jest również obniżenie składek ubezpieczeniowych. Z racji tego, że organizacja realizuje międzynarodowe standardy po wprowadzeniu normy, ma szansę na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 

Obecnie każda firma może wprowadzić ISO 45001, bez znacznie jak dużo osób zatrudnia, a także jaki charakter pracy preferuje. Standardy bezpieczeństwa ISO 45001 łączą się z istniejącymi już zasadami BHP, poprawiając je i dostosowując do rodzaju prowadzonej działalności. ISO 45001 pozwala zatem na: 

 • wdrożenie nowej polityki do celów BHP zgodnej z profilem działalności przedsiębiorstwa, 
 • ustanowienie osoby odpowiedzialnej za nadzór operacyjny BHP, 
 • identyfikację czynników ryzyka ze wszystkich dziedzin i opracowanie strategii w celu ich eliminacji, 
 • zwiększenia świadomości kwestii BHP u pracowników, 
 • analiza i nieustanna poprawa wprowadzonych działań.